Info

Siteinfo, privacybeleid, disclaimer, copyright

Official website ‘Team Flanders - Baloise’

UCI Proteam 2023

Site info

Deze website is eigendom van Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw

Contactgegevens / maatschappelijk zetel:
Kalkhoevestraat 1, B-8790 Waregem, België
Telefoon: +32 56 62 02 20
E-mail: christophe@sercu.net
Ondernemingsnummer: BE 450 639 630
Website: https://www.teamflanders-baloise.be

Website / social media:

Erik Van Breugel,
Freelance medewerker.
Diest, België.
Cyclingmoments.com
Instagram: @cyclingmoments
Twitter: @cyclingmoments
E-mail: info@evb.be

Algemene voorwaarden:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, foto’s, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw of rechthoudende derden.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw, webbeheerder Erik Van Breugel, personeel en partners van de wielerploeg stellen eigen beelden en fotomateriaal ter beschikking van de website. Beeldmateriaal en foto’s voor publicatie op de website kunnen ook ingestuurd worden door derden. Zij verlenen zo de wielerploeg het gebruiksrecht ervan, dit zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Waar mogelijk worden de coördinaten van de inzenders steeds bij de beelden en fotomateriaal vermeld. Foto’s met logo- en/of tekstwatermerken worden niet op de website gepubliceerd.

Het is toegestaan te linken met de URL https://www.teamflanders-baloise.be en met vermelding van de naam “Team Flanders - Baloise, UCI ProTeam 2023”. We staan niet toe dat pagina’s van de website https://www.teamflanders-baloise.be in een frame van een andere website verschijnen.

Tenzij voor persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw het materiaal gebruikt in deze website, zoals informatie, teksten, beelden, fotomateriaal, geluid en html-codes, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook op te slaan en/of te verspreiden.

Het is toegestaan om de nieuwsberichten van deze website voor andere internetsites te gebruiken mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming en mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • bij ELK overgenomen nieuwsbericht moet duidelijk de bron vermeld worden (“Team Flanders – Baloise, UCI ProTeam 2023”);
 • de bronvermelding moet tevens gelinkt worden met https://www.teamflanders-baloise.be en daarbij staan we niet toe dat de gelinkte website in een frame van een andere website verschijnt;
 • de overgenomen informatie mag NIET onder de eigen copyright geplaatst worden;
   

Disclaimer

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Deze site is exclusief onderworpen aan, en zal worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen die ontstaan in verband met, of naar aanleiding van deze site zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Privacyverklaring

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw, gevestigd te Kalkhoevestraat 1, 8790 Waregem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bestellingen en afhandeling van betalingen van de verzendkosten voor de officiële fotosets van de wielerploeg. De bestellingen verlopen via e-mail, via gewone post, of via sociale media van de ploeg
 • Uitnodigingen van en via partners/sponsors van de ploeg.
 • Beantwoorden van allerhande vragen en verzoeken die binnenkomen via e-mail. Dit kunnen zijn vertegenwoordigers van de pers, organisatoren en hun vertegenwoordigers, partners en sponsors van de ploeg, wielrenners, wielerliefhebbers, fans, enzovoort.
   

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verwerkt persoonsgegevens omdat de hierboven beschreven personen (zie de doelen waarvoor we persoonsgegevens verzamelen en verwerken) deze zelf aan ons verstrekken.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie (mail, post) en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
   

Hoe en hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw gebruikt laptops en pc’s die beveiligd en up-to-date zijn en werkt met klassieke kantoorsoftware.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw en onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dat dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Klacht

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Ze zorgen ervoor dat de website soepel blijft lopen. De cookies zorgen er ook voor dat we kunnen zien hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. Afhankelijk van uw voorkeuren kunnen onze eigen cookies bovendien worden gebruikt om u gerichte advertenties te presenteren die aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Bij uw eerste bezoek aan de website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Door op ‘Ok, ga door’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wilt u uw cookies of uw cookie-instellingen voor deze website aanpassen, of onze cookieverklaring lezen, klik dan op ‘Nee, pas aan’.

U kan nadien op elk moment gegeven toestemmingen herbekijken, aanpassen of intrekken.

Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstdocumenten of stukjes code die vaak een unieke identificatiecode bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie gebruikt, vraagt een computer uw computer of mobiele apparaat om toestemming om dit bestand op uw computer of mobiele apparaat op te slaan en toegang te krijgen tot informatie. Informatie verzameld via cookies en vergelijkbare technologieën kan de datum en tijd van het bezoek bevatten en hoe u een bepaalde website of mobiele applicatie gebruikt.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw gebruikt noodzakelijke, functionele, analytische en tracking/advertentie cookies.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Bijvoorbeeld het bewaren van uw cookievoorkeuren voor deze website, of het beschermen van de website.

Analyse en prestatie cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. We gebruiken deze gegevens voor prestaties en website-optimalisatie.

Functionele cookies

We gebruiken deze cookies om de functionaliteit te verbeteren en personalisatie mogelijk te maken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door onszelf of door onze externe serviceproviders, wiens digitale services we hebben toegevoegd, zoals het tonen van video’s en het gebruik van sociale media. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige van deze functies mogelijk niet correct.

Advertentie / tracking cookies

Deze cookies worden via onze site geplaatst door externe advertentiepartner google, zodat ze op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Deze cookies kunnen door externe bedrijven worden gebruikt om een basisprofiel van uw interesses te maken en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze identificeren uw browser en uw apparaat. Als u besluit deze cookies niet toe te staan, wordt u niet gevolgd door onze gerichte advertenties op andere websites.

Het gebruik van ‘cookies’.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Het gebruikersbezoek op https://www.teamflanders-baloise.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op de website te optimaliseren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegegens worden gedeeld (‘gegevens delen’ met Google werd uitgezet).

Er werd een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten op 4 juni 2018.
De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en dus geweigerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Zo zal u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.

U kunt dus de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

 

onze partners 2022
 
Onze partners 2023